Vanaf 1 april zijn al onze locaties gesloten, hierdoor is het niet meer mogelijk om na deze datum een afspraak te maken

Dé #1 van Nederland!

Afspraak maken

Privacy Statement Spoedtest.nl

Dit is het privacy statement van Spoedtest.nl. In dit document wordt uitgelegd hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Uitgangspunt is dat wij daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en voldoen aan de vereisten uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Spoedtest.nl is een handelsnaam van de besloten vennootschap SpoedtestLab B.V., hierna: STL. STL is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80366155 en is gevestigd aan Robert Scottstraat 12 (1056AX) te Amsterdam.

Verwerking van uw persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van de diensten van STL, verzamelen wij een aantal persoonsgegevens van u. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op u als geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Wij verkrijgen deze gegevens doordat u gebruik maakt van onze website (u accepteert cookies) en/of doordat u met ons een overeenkomst aangaat (u bestelt een test in onze webshop) of als u op een andere manier met ons communiceert (telefonisch, via Whatsapp of via e-mail). Voor informatie over cookies is een aparte cookieverklaring beschikbaar.

Doelen van de verwerking

De persoonsgegevens die door ons verwerkt worden, hebben als doel:

 • Om contact met u op te nemen over de door u bestelde producten of het beantwoorden van uw vragen;
 • Om een afspraak in te plannen;
 • Om uw bestellingen te behandelen en te leveren;
 • Om betalingen te verwerken;
 • Om onze partners aan te sturen in relatie tot het uitvoeren van een dienst (bijvoorbeeld het laboratorium om een test te laten uitvoeren);
 • Om onze wettelijke verplichtingen na te komen (bijvoorbeeld aan de Belastingdienst);
 • Om nieuwsbrieven te versturen;
 • Om u op de hoogte te brengen van nieuwe producten, diensten of andere wetenswaardigheden;
 • Om onze website en andere technische omgevingen (bijvoorbeeld onze servers) te onderhouden, beveiligen en verbeteren;
 • Om nieuwe diensten en producten te ontwikkelen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij

Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens, afhankelijk van het doel:

Algemene communicatie:

 • Contact- en NAW-gegevens, zoals naam, (e-mail)adres, telefoonnummer;
 • Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u telefonisch of per e-mail vragen stelt.

Coronatest:

 • Contact- en NAW-gegevens, zoals naam, (e-mail)adres, telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • Nationaliteit;
 • Nummer legitimatiebewijs, zoals paspoort- of rijbewijsnummer;
 • BSN-nummer;
 • Medische gegevens (testuitslag);
 • Betalingsgegevens;
 • Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u telefonisch vragen stelt over een test.

Soa-test:

 • Contact- en NAW-gegevens, zoals naam, (e-mail)adres, telefoonnummer;
 • Medische gegevens (testuitslag);
 • Betalingsgegevens;
 • Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u het veld “Bestelnotities” gebruikt in de webshop.

Grondslag van de verwerkingen

Het verwerken van persoonsgegevens mag volgens de AVG alleen als er een wettelijke grondslag voor bestaat. In ons geval doen wij dat op basis van de volgende grondslagen:

Uitvoering van een overeenkomst – bijvoorbeeld als u iets bij ons bestelt, zoals een coronatest of soa-test.

Verkregen toestemming – bijvoorbeeld om u de uitslag van een test mede te delen of als u akkoord bent gegaan met plaatsen van cookies (zie ook de cookieverklaring).

Wettelijke verplichting – bijvoorbeeld om een positieve coronatestuitslag aan de GGD door te geven.

Gerechtvaardigd belang – bijvoorbeeld om wijzigingen in onze dienstverlening aan u door te geven of om onze website te verbeteren.

Bewaartermijnen

De door ons verwerkte persoonsgegevens worden veilig bewaard zolang als dat het nodig is voor het doel waarvoor wij ze nodig hebben, of zolang als dit wordt voorgeschreven in de relevante wet- en regelgeving. Hierna worden de gegevens vernietigd of geanonimiseerd.

Coronatest:
Persoonsgegevens die betrekking hebben op een coronatest (zoals de testuitslag) worden zolang bewaard als is bepaald in de tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen. Dit is ten hoogste 1 jaar indien de persoon op het moment van afname van de test was geïnfecteerd en ten hoogste 4 weken indien de persoon op het moment van afname van de test niet was geïnfecteerd.

Soa-test:
Persoonsgegevens die betrekking hebben op een soa-test worden niet langer bewaard dan nodig, of dan dat wettelijk is bepaald.

Verwerking door derden

STL deelt persoonsgegevens alleen met derden als dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een door u afgenomen dienst (bijvoorbeeld om het laboratorium de testen te laten uitvoeren) en om te voldoen aan wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Als met derden persoonsgegevens worden gedeeld die dat in opdracht van ons doen (zg. verwerkers), worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten om de zorgvuldige en veilige verwerking van uw gegevens te borgen. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn hieronder opgenomen.

Coronatest:

 • Ticketcounter, ten behoeve van de verwerking van uw afspraakgegevens en van de gegevens nodig om de testuitslagen te versturen.
 • Secumailer, ten behoeve van het veilig versturen van testuitslagen.
 • GGD, bij een positieve uitslag , op grond van de wettelijke verplichting hiertoe.
 • CoronaCheck-app (VWS), ten behoeve van het genereren van een koppelcode voor een geldig coronatoegangsbewijs in de CoronaCheck-app.

Soa-test:

Verwerking buiten de EU/EER

Alle door STL verwerkte persoonsgegevens worden binnen de EU verwerkt.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

STL neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Voorbeelden hiervan zijn de strenge autorisatie- en authenticatievereisten om in onze systemen te kunnen inloggen, de encryptie die wij bij uitwisseling gebruiken, en de uitgebreide monitoring en logging.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Functionaris Gegevensbescherming

Wij beschikken over een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Indien u vragen en/of klachten heeft met betrekking tot uw privacy, dan kunt u ook contact opnemen met onze FG.

De FG is telefonisch bereikbaar op 030-8896575 of per e-mail op fg@lumengroup.nl. Daarnaast is de FG ook bereikbaar via zijn beveiligde website.

Lumen Group B.V.
Reactorweg 301
3542 AD, Utrecht.

Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen met hen via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

Uw rechten

Omdat u uw persoonsgegevens met ons deelt, heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage met betrekking tot uw persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie en aanvulling als deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Recht op gegevenswissing als u wilt dat wij stoppen met het verwerken;
 • Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

Wat deze rechten precies inhouden en wanneer ze soms beperkt zijn door wettelijke voorschriften, leest u hier:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/rechten-van-betrokkenen.

Als u een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website of per e-mail via info@spoedtest.nl. STL   zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren.

Wijzigingen Privacy Statement

STL kan te allen tijde deze privacy statement aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde persoonsgegevens van u verwerken, dan brengen wij u per e-mail daarvan op de hoogte.

Versiedatum: 6 oktober 2022