Vanaf 1 april zijn al onze locaties gesloten, hierdoor is het niet meer mogelijk om na deze datum een afspraak te maken

Dé #1 van Nederland!

Afspraak maken

Maak nu jouw afspraak

Maak nu snel en eenvoudig je testafspraak

Vergeet niet om een geldig legitimatiebewijs mee te nemen naar de testlocatie. Let op: Op de locatie vragen wij jou naar je Burgerservicenummer, je documentnummer, je postcode en je huisnummer. Heb je dit niet bij je, dan kunnen wij de test niet bij je afnemen.

Wil je annuleren? Dat kan gemakkelijk tot 24 uur voor je afspraak via de verstuurde link in de bevestigingsmail. Annuleer je tot 24 uur van tevoren, dan vindt er een gedeeltelijke restitutie plaats. Wij brengen namelijk €10,- administratiekosten in rekening. Annuleer je buiten deze termijn, dan vindt er geen restitutie plaats.

Let op: Groepsboekkorting wordt toegepast bij het invullen van de gegevens.

Algemene Voorwaarden Spoedtest B.V.

Besloten vennootschap met gewone structuur SpoedtestLab B.V. (hierna: Spoedtest) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82713898 en is gevestigd aan Robert Scottstraat 12 (1056AX) te Amsterdam.

Artikel 1 – Begrippen

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
1.2 Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door SpoedtestLab B.V..
1.3 Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
1.4 Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
1.5 Diensten: Alle verrichtingen, waaronder begrepen onderzoek en het geven van raad met als doel Opdrachtgever voor het ontstaan van een ziekte te behoeden of te genezen, of zijn gezondheidstoestand te beoordelen. De primaire dienst van SpoedtestLab B.V. zal bestaan uit het aanbieden c.q. (doen) uitvoeren van testen die uitwijzen of Opdrachtgever al dan niet besmet is met COVID-19 waarbij de uitslag dient als bewijsmiddel welke recht geeft op (toegang tot) bepaalde activiteiten.
1.6 Dienstverlener: Besloten vennootschap met gewone structuur SpoedtestLab B.V. B.V., opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland en Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: SpoedtestLab B.V..
1.7 Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die SpoedtestLab B.V. heeft aangesteld, projecten aan SpoedtestLab B.V. heeft verleend voor Diensten die door SpoedtestLab B.V. worden uitgevoerd, of waaraan SpoedtestLab B.V. een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
1.8 Overeenkomst: elke overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en SpoedtestLab B.V., alsmede voorstellen van SpoedtestLab B.V. voor Diensten die door SpoedtestLab B.V. aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door SpoedtestLab B.V. waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van SpoedtestLab B.V., elke Overeenkomst tussen SpoedtestLab B.V. en Opdrachtgever en op elke dienst die door SpoedtestLab B.V. wordt aangeboden.
2.2 Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal SpoedtestLab B.V. aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
2.3 Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met SpoedtestLab B.V. is overeengekomen.
2.4 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
2.5 De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
2.6 Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
2.7 Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
2.8 De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
2.9 Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
2.10 In het geval SpoedtestLab B.V. niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 – Het Aanbod
3.1 Alle door SpoedtestLab B.V. gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
3.2 SpoedtestLab B.V. is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 7 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft SpoedtestLab B.V. het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor SpoedtestLab B.V. gegronde reden te weigeren.
3.3 Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
3.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
3.5 Termijnindicaties in het aanbod van SpoedtestLab B.V. zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst
4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat een bevestiging per e-mail is verzonden naar het door de Opdrachtgever opgegeven e-mailadres.
4.2 SpoedtestLab B.V. heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 1 werkdag na ontvangst van de aanvaarding.
4.3 SpoedtestLab B.V. is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
4.4 Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
4.5 Elke Overeenkomst die met SpoedtestLab B.V. wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan SpoedtestLab B.V. wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met SpoedtestLab B.V. is verbonden.
4.6 Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij SpoedtestLab B.V. met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
4.7 Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst
5.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een bepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die SpoedtestLab B.V. van Opdrachtgever verkrijgt.
5.2 Zowel Opdrachtgever als SpoedtestLab B.V. kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
5.3 De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover SpoedtestLab B.V. ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
5.4 Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van SpoedtestLab B.V. tegen het overeengekomen tarief.
5.5 Zowel Opdrachtgever als SpoedtestLab B.V. kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is SpoedtestLab B.V. nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 – Toestemming
6.1 Voor uitvoering van de Overeenkomst is toestemming van Opdrachtgever vereist.
6.2 SpoedtestLab B.V. licht Opdrachtgever op duidelijke wijze en desgevraagd schriftelijk in over de voorgenomen Diensten, de ontwikkelingen en de behandeling. SpoedtestLab B.V. licht Opdrachtgever die de leeftijd van 12 jaren nog niet heeft bereikt op zodanige wijze in als past bij zijn bevattingsvermogen.
6.3 Door middel van het inplannen van een Dienst geeft Opdrachtgever expliciet en ondubbelzinnig toestemming. Hiermee wordt voldaan aan het toestemmingsvereiste, behoudens het geval Opdrachtgever de leeftijd van 12 jaren nog niet heeft bereikt in welk geval tevens toestemming van de ouder(s) en/of de wettelijk vertegenwoordiger(s) is vereist. Doch kan de Dienst evenwel zonder toestemming van de ouder(s) en/of de wettelijk vertegenwoordiger(s) indien zij kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor Opdrachtgever te voorkomen, alsmede indien Opdrachtgever ook na de weigering van de toestemming, de verrichting weloverwogen blijft wensen.

Artikel 7 – Uitvoering van de dienstverlening
7.1 SpoedtestLab B.V. zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. SpoedtestLab B.V. staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
7.2 De Overeenkomst op basis waarvan SpoedtestLab B.V. de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
7.3 De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door SpoedtestLab B.V. aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. SpoedtestLab B.V. heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
7.4 Bij de uitvoering van de Diensten is SpoedtestLab B.V. niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor SpoedtestLab B.V., is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
7.5 SpoedtestLab B.V. is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht (gecertificeerde) derden in te schakelen.
7.6 Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt SpoedtestLab B.V. Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
7.7 De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is SpoedtestLab B.V. aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door SpoedtestLab B.V. of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft SpoedtestLab B.V. recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 8 – Verplichtingen Opdrachtgever
8.1 Opdrachtgever is verplicht alle door SpoedtestLab B.V. verzochte informatie (waaronder een geldig identiteitsbewijs) alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat SpoedtestLab B.V. niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
8.2 SpoedtestLab B.V. is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is SpoedtestLab B.V. verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door SpoedtestLab B.V. voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
8.3 SpoedtestLab B.V. kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is SpoedtestLab B.V. gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan SpoedtestLab B.V..
8.4 Opdrachtgever zal naar beste weten SpoedtestLab B.V. voorzien van alle inlichtingen en de medewerking die SpoedtestLab B.V. voor het uitvoeren van de Overeenkomst redelijkerwijze behoeft.

Artikel 9 – Adviezen
9.1 SpoedtestLab B.V. kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal SpoedtestLab B.V. de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
9.2 De door SpoedtestLab B.V. verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als medisch advies. Indien Opdrachtgever dit advies opvat als medisch advies dient Opdrachtgever dit eerst met een daartoe opgeleide specialist te overleggen.
9.3 Opdrachtgever is op eerste verzoek van SpoedtestLab B.V. verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien SpoedtestLab B.V. wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door SpoedtestLab B.V. gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
9.4 De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van SpoedtestLab B.V. kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
9.5 Opdrachtgever zal SpoedtestLab B.V. schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

Artikel 10 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen
10.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. SpoedtestLab B.V. is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
10.2 Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van SpoedtestLab B.V., SpoedtestLab B.V. een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 11 – Prijzen en betaling
11.1 Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
11.2 SpoedtestLab B.V. voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. Opdrachtgever zijnde een Consument is gehouden om de overeengekomen prijs voorafgaand aan de Dienst te betalen. Opdrachtgever zijnde een Bedrijf heeft de mogelijkheid om de overeengekomen prijs achteraf te betalen met inachtneming van een uiterlijke betalingstermijn van 30 dagen.
11.3 Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend.
11.4 Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door SpoedtestLab B.V. haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
11.5 Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
11.6 Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
11.7 SpoedtestLab B.V. is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
11.8 Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van SpoedtestLab B.V..
11.9 In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 – Incassobeleid
12.1 Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 30 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
12.2 Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal SpoedtestLab B.V. zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
12.3 Indien SpoedtestLab B.V. meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 13 – Vouchercodes zakelijke klanten
13.1 Vouchercodes zijn geldig zolang SpoedtestLab B.V. coronatesten aanbiedt.
13.2 Op de aankoop van vouchercodes vindt geen restitutie plaats.
13.3 Vouchercodes zijn niet achteraf te verzilveren op een reeds geboekte afspraak.

Artikel 14 – Wijzigen of annuleren van de overeenkomst
14.1 Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst met SpoedtestLab B.V.  zonder opgaaf van reden te annuleren tot 24 uur voor aanvang van de afspraak, of te wijzigen tot 1 uur voor aanvang van de afspraak, via de link die is meegestuurd in de bevestigingsmail.
14.2 Bij annulering tot maximaal 24 uur vóór de afspraak wordt het gedeeltelijke aankoopbedrag gerestitueerd. Er wordt €10,- aan administratiekosten ingehouden op het volledige bedrag. Als de afspraak na 24 uur voor aanvang van de afspraak wordt geannuleerd, vindt er geen restitutie plaats.

Artikel 15 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
15.1 SpoedtestLab B.V. gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal SpoedtestLab B.V. de betrokkene hierover informeren.
15.2 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van SpoedtestLab B.V. verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever SpoedtestLab B.V. tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
15.3 Indien SpoedtestLab B.V. op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 16 – Opschorting en ontbinding
16.1 SpoedtestLab B.V. heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor SpoedtestLab B.V. gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
16.2 SpoedtestLab B.V. is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
16.3 SpoedtestLab B.V. is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
16.4 De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om SpoedtestLab B.V. te vergoeden voor elk financieel verlies dat SpoedtestLab B.V. lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 17 – Overmacht
17.1 SpoedtestLab B.V. is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
17.2 Onder overmacht aan de zijde van SpoedtestLab B.V. wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van SpoedtestLab B.V., (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan SpoedtestLab B.V. zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen (ten gevolge van een pandemie of epidemie), (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van SpoedtestLab B.V. of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van SpoedtestLab B.V. buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
17.3 In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. SpoedtestLab B.V. is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 18 – Beperking van aansprakelijkheid
18.1 Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van SpoedtestLab B.V. alleen geacht te bestaan indien SpoedtestLab B.V. dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
18.2 Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van SpoedtestLab B.V., is SpoedtestLab B.V. uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever SpoedtestLab B.V. binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en SpoedtestLab B.V. deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat SpoedtestLab B.V. in staat is om adequaat te reageren.
18.3 Indien het verrichten van Diensten door SpoedtestLab B.V. leidt tot aansprakelijkheid van SpoedtestLab B.V., is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens SpoedtestLab B.V.. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
18.4 SpoedtestLab B.V. sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. SpoedtestLab B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
18.5 Opdrachtgever vrijwaart SpoedtestLab B.V. voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door SpoedtestLab B.V. geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van SpoedtestLab B.V..
18.6 Enige door SpoedtestLab B.V. opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van SpoedtestLab B.V..
18.7 De inhoud van het opgeleverde advies van SpoedtestLab B.V. is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van SpoedtestLab B.V. opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van SpoedtestLab B.V.. SpoedtestLab B.V. is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
18.8 Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is SpoedtestLab B.V. nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in SpoedtestLab B.V. haar eigen advies.
18.9 SpoedtestLab B.V. staat er niet voor in dat de uitslag van de verleende Dienst te allen tijde betrouwbaar is.
18.10 SpoedtestLab B.V. staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens SpoedtestLab B.V. verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
18.11 Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van SpoedtestLab B.V. vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij SpoedtestLab B.V. binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van SpoedtestLab B.V..

Artikel 19 – Geheimhouding
19.1 SpoedtestLab B.V. en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan SpoedtestLab B.V. bekend gemaakt is en/of op andere wijze door SpoedtestLab B.V. is verkregen.
19.2 In het bijzonder ziet de geheimhouding op door SpoedtestLab B.V. uitslagen, opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met (onbevoegde) derden. Voorts betracht SpoedtestLab B.V. steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
19.3 Indien SpoedtestLab B.V. op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde zoals de GGD (mede) te verstrekken en SpoedtestLab B.V. zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is SpoedtestLab B.V. niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
19.4 Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door SpoedtestLab B.V. aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van SpoedtestLab B.V. vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal SpoedtestLab B.V. vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van SpoedtestLab B.V. is verspreid.
19.5 De geheimhoudingsverplichting leggen SpoedtestLab B.V. en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 20 – Vrijwaring en juistheid van informatie
20.1 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan SpoedtestLab B.V. verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan SpoedtestLab B.V. zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
20.2 Opdrachtgever vrijwaart SpoedtestLab B.V. van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
20.3 Opdrachtgever vrijwaart SpoedtestLab B.V. voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
20.4 Opdrachtgever vrijwaart SpoedtestLab B.V. voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
20.5 Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan SpoedtestLab B.V. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 21 – Klachten
21.1 Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van SpoedtestLab B.V. of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@spoedtest.nl met als onderwerp “Klacht”.
21.2 De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil SpoedtestLab B.V. de klacht in behandeling kunnen nemen.
21.3 SpoedtestLab B.V. zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
21.4 Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 22 – Disclaimer
22.1 De inhoud van deze website is met zorgvuldigheid samengesteld, maar SpoedtestLab B.V. kan niet garanderen dat de inhoud in alle opzichten juist is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen enkele rechten worden ontleend.
22.2 De informatie op deze website is slechts indicatief bedoeld en is geen vervanging van persoonlijk en deskundig advies.
22.3 Niets op deze website mag worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SpoedtestLab B.V. of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

Artikel 23 – Toepasselijk recht
23.1 Op de rechtsverhouding tussen SpoedtestLab B.V. en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
23.2 SpoedtestLab B.V. heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
23.3 Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
23.4 Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen SpoedtestLab B.V. en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Amsterdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Amsterdam, 27 oktober 2022