Algemene Voorwaarden Health Tests & Supplies B.V.

Artikel 1 – Definities 

HTS: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Health Tests & Supplies B.V., gevestigd aan de Robert Scottstraat 12 te (1056 AX) Amsterdam, KvK-nummer: 80366155;
Product: De door HTS aangeboden thuisafnametest waarmee getest kan worden op het hebben van een SOA;
SOA: De aandoeningen waarop met het Product van HTS getest kan worden, te weten: chlamydia, gonorroe, Mycoplasma genitalium, hiv en syfilis
Wederpartij: Een natuurlijk persoon, dan wel een rechtspersoon die via de website van HTS de op haar website www.spoedtest.nl/soa aangeboden Producten bestelt/koopt.
Overeenkomst: De overeenkomst(en) waarbij HTS zich jegens de Wederpartij verbindt tot het leveren van de Producten;
Partijen: HTS en Wederpartij;
Derde: Een externe partij, niet zijnde HTS of Wederpartij;
Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 80366155

Artikel 2 – Toepasselijkheid van de voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van HTS en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen HTS en de Wederpartij.
 2. De Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten, waarbij voor de uitvoering Derden moeten worden ingeschakeld.
 3. De door de Wederpartij (of Derde) gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing en worden door HTS uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Als er zich een situatie voordoet waar deze Voorwaarden geen uitkomst bieden, dan zijn de afspraken uit de Overeenkomst bindend. Op het moment dat er geen sprake is van een Overeenkomst, gelden de schriftelijk gemaakte afspraken of verbintenissen.
 5. Deze Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle Overeenkomsten welke voortvloeien uit nadien tussen HTS en Wederpartij gesloten Overeenkomsten.
 6. Indien een bepaling uit deze Voorwaarden ongeldig, nietig of vernietigd is, blijven de andere bepalingen van kracht.
 7. Afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover zij schriftelijk zijn en uitdrukkelijk door HTS worden aanvaard. De afwijkingen gelden slechts voor de enkele Overeenkomst waarop zij betrekking hebben.
 8. De tekst van deze algemene voorwaarden is aan de Wederpartij beschikbaar gesteld, kan worden ingezien op de website van HTS (www.spoedtest.nl/soa) en kan eveneens worden ingezien in het orderproces voordat de Wederpartij zijn bestelling plaatst bij HTS. In elk geval wordt op verzoek van de Wederpartij zo spoedig mogelijk kosteloos een exemplaar van deze Voorwaarden toegezonden (langs elektronische weg of op andere wijze).

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Zij zijn geldig gedurende een termijn van 7 dagen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden HTS niet.
 4. HTS kan niet aan haar aanbiedingen/offertes worden gehouden, als de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding/offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt HTS onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door HTS is bevestigd, kan de Wederpartij de overeenkomst ontbinden.
 3. HTS kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien HTS op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5 – Herroeping

 1. De Wederpartij heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen en daarmee het Product terug te sturen.
 2. De herroepingstermijn beloopt 14 dagen na de dag waarop de Wederpartij of een door de Wederpartij aangewezen Derde (niet zijnde de vervoerder), de Producten fysiek in bezit krijgt.
 3. Herroeping geschiedt via een e-mail of door gebruik te maken van het modelformulier voor herroeping.
 4. Als de Wederpartij herroept, worden de betalingen die de Wederpartij tot op het moment van herroeping, inclusief standaard leveringskosten voor de heenzending, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat HTS op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Wederpartij om de Overeenkomst te herroepen, door HTS terugbetaald.
 5. HTS betaalt terug met dezelfde betaalmethode als waarmee de Wederpartij de oorspronkelijke transactie heeft verricht.
 6. HTS mag wachten met terugbetaling tot HTS de Producten heeft ontvangen, of de Wederpartij heeft aangetoond dat de Producten zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 7. De Wederpartij moet de Producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de Wederpartij het besluit de Overeenkomst te herroepen aan HTS heeft medegedeeld, aan HTS terugzenden of overhandigen. De Wederpartij is op tijd als zij de Producten terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
 8. De directe kosten van het terugzenden van de Producten komen voor rekening van de Wederpartij.
 9. Het adres waar de Producten van de herroepen Overeenkomst naartoe kunnen worden gestuurd is: Koningin Wilhelminaplein 1, 1062HG Amsterdam.
 10. De Wederpartij kan de Overeenkomst niet herroepen als de verzegeling van het Product is verbroken na levering, om redenen van gezondheidsbescherming en hygiëne.

Artikel 6 – De prijs | Betaling

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 2. De betaling van het Product of de Producten dient direct bij het plaatsen van de bestelling te worden voldaan.
 3. De Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan HTS te melden.
 4. Indien de Wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door HTS is gewezen op de te late betaling en HTS de Wederpartij een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is HTS gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. HTS kan ten voordele van de Wederpartij afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 7 – Vertrouwelijkheid 

 1. Partijen dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. Dit verbod geldt niet indien en voor zover verstrekking van de desbetreffende gegevens aan een Derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift, op basis van een wettelijk gegeven bevel van een overheidsinstantie of voor de goede uitvoering van de overeenkomst.
 2. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.

Artikel 8 – Levering

 1. Aflevering vindt plaats op het door de Wederpartij opgegeven adres of servicepunt.
 2. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij HTS tot het moment van bezorging aan de Wederpartij of een vooraf aangewezen en aan HTS bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Als de bestelling en betaling bij HTS is ontvangen, streeft zij ernaar om binnen 2 werkdagen de test bij de Wederpartij te hebben afgeleverd.
 4. HTS is niet verantwoordelijk voor de termijn waarbinnen uitslag op de thuistest zal worden verstrekt. HTS geeft dienaangaande geen garantie. Ook voor het eventueel moeten plaatsvinden van een nieuwe test is HTS niet aansprakelijk.

Artikel 9 – Gebruik van de producten | Uitslag

 1. Na levering van het Product zorgt de Wederpartij ervoor dat het gebruikte Product (zijnde een test) wordt geretourneerd aan HTS. Het risico op verlies/beschadiging ligt in dat geval bij de Wederpartij, totdat het geretourneerde Product door HTS is ontvangen.
 2. HTS streeft ernaar om de uitslag van het Product binnen een termijn van 48 uur, nadat het gebruikte Product is geretourneerd bij HTS is ontvangen, kenbaar te maken op uw persoonlijke pagina.
 3. De uitslag zal gedurende 2 weken na eerste inzage van de uitslag op de persoonlijke pagina van de Wederpartij vermeld staan. Na verloop van deze termijn zal de uitslag worden verwijderd.
 4. De Wederpartij verklaart zich ermee bekend en bewust dat de uitslag van het Product een momentopname is. Dit wil zeggen dat als er seksuele activiteiten plaatsvinden na de testafname, de testuitslag niet meer up-to-date is.
 5. Indien er onvoldoende kwalitatief goed materiaal is opgestuurd naar HTS en er daardoor geen betrouwbare uitslag gegeven kan worden, zal dit op de persoonlijke pagina van de Wederpartij bij de uitslagen worden weergegeven.
 6. HTS is niet aansprakelijk voor de juistheid van de uitslag van de test. Deze uitslag wordt door een Derde partij verstrekt.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. HTS is jegens de Wederpartij uitsluitend aansprakelijk voor schade, wanneer die schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming c.q. nalatigheid van HTS, diens personeel of door HTS ingeschakelde Derden bij de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden.
 2. HTS is jegens de Wederpartij nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten, van welke aard en/of omvang dan ook, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit handelingen, nalatigheden, fouten en/of de kwaliteit van het geleverde werk van Derden, die door HTS bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn ingeschakeld.
 3. Het in lid 1 en 2 gestelde lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van HTS. Een reeks van samenhangende schadegevallen/ gebeurtenissen geldt hierbij als één schadegeval/gebeurtenis.
 4. De aansprakelijkheid van HTS voor (in)directe schade jegens de Wederpartij, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag.
 5. HTS kan in ieder geval niet aansprakelijk worden gehouden voor:
  1. Een foutieve testuitslag;
  2. Het niet of niet tijdig (TERMIJN) lezen van de testuitslag gegeven op de persoonlijke pagina van de Wederpartij.
 6. Indien de Wederpartij een consument is, bedraagt de termijn waarbinnen HTS aansprakelijk kan worden gesteld voor de vastgestelde schade maximaal één (1) jaar, te rekenen vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan. Voor niet-consumenten bedraagt deze termijn zes (6) maanden.

Artikel 11 – Klachtenregeling

 1. HTS beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Wederpartij de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij HTS.
 3. Bij HTS ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door HTS binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De Wederpartij dient HTS in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

 Artikel 12 – Intellectueel eigendom

 1. HTS behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de wetten die betrekking hebben op intellectueel eigendom.
 2. HTS is gerechtigd om de toegenomen kennis aan haar zijde te gebruiken voor het uitvoeren van andere overeenkomsten dan de Overeenkomst met de Wederpartij. HTS houdt hierbij rekening met eventuele vertrouwelijke informatie waarbij deze informatie niet met Derden of bij de uitvoering van andere overeenkomsten wordt gedeeld.
 3. HTS is gerechtigd haar werken en andere bescheiden waar intellectueel eigendomsrecht op rust te allen tijde bij de Wederpartij op te vragen. De Wederpartij verstrekt hiertoe haar medewerking.
 4. HTS is gerechtigd om, zonder voorafgaande toestemming van de Wederpartij, werken openbaar te maken als daar intellectueel eigendom van HTS op rust.
 5. De Wederpartij is niet bevoegd om werken, zonder voorafgaande toestemming van HTS, openbaar te maken indien op deze werken intellectueel eigendomsrecht van HTS

 Artikel 13 – Geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij HTS partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van HTS is uitsluitend bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingendrechtelijk anders voorschrijft.
 3. Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 14 – Slotbepaling en vindplaats 

 1. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 80366155
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.